Första sidan    
  Föreningen  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Verksamhetsberättelse 2004

Ljustorps hembygdsförening Verksamhetsberättelse för 2003.

Styrelse

Ordförande Arnold Thunström
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Vice ordförande Bernt Laggren
Björn Andersson
Margareta Thunström
Birgitta Tingsvik
Adjungerad Olof Ulander
Suppleanter Ossian Eriksson, Ethel Perälä, Marianne Blom, Birgit Åhlin
Revisorer Paula Höglund, Karin Bergfors
Suppleanter Alli Öberg, Kjell Forsström
Valberedning Bernt Nordin Ulla Laggren

Under det gångna verksamhetsåret har 5 protokollförda styrelsemöten hållits.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 23 mars 2003 på hembygdsgården med Ulla Britt Ulander som ordförande. Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2004 till 100 kr per person - familjemedlemmar under 18 år ingår i avgiften. Den 31.12.2003 hade föreningen 280 betalande medlemmar. Mötet avslutades med att Olof Ulander visade bilder från sommarens aktiviteter.

Årets aktiviteter

Årets aktiviteter har genomförts efter det program, som sänts till samtliga medlemmar. Valborgsmässofirande med brasa, midsommarfirande med majstång och Hembygdsdag tillhör våra traditionella arrangemang med stor publik!

Temat under årets Hembygdsdag var "Guldrushen i Ljustorp" Under de första åren på 1930-talet fångades ljustorpsborna av drömmen om guldfyndigheter. Områdena kring Sanna, Frötuna och Öppom blev utsatta för omfattande undersökningar. En del grävde djupa schakt - andra borrade djupt i berggrunden. Den omtalade guldsökaren Lindström från Skellefteå gick med slagruta och anvisade platserna där guldådrorna gick fram. Efter 4 år avslutade Guldgrävarföreningen sin verksamhet och Lindström skickades hem………. Guldrushen skall ses mot bakgrund av den svåra arbetslösheten och de djupa ekonomiska problemen i Sverige. Inte underligt att många drömde om att finna guld, som förlöste dem från de ekonomiska problemen. Ett litet häfte som berättar och visar foton från guldrushen ställdes samman.

Den årliga utflykten gick i år till Skälljomsbäckens industri och hantverksområde. I början på 1900-talet hanns här såg, kvarn, linskäkt, 2 kraftverk, vadmalsstamp, färgeri med tapettillverkning. Allt drevs av den energi, som Skälljomsbäckens strömmande vatten åstadkom. Dammar och kulvertar förde vattnet till turbinerna.

Janne Vängman sällskapet gästade hembygdsgården och bjöd på uppskattad underhållning. Trollgubben Delldén, som var granne till Hembygdsgården och författaren J R Sundströms uppväxt i Edsåker har bidragit till att flera "historier" hämtats från Ljustorpsbygden.

Årets surströmmingsfest hölls i strålande väder.

En av sommarens allra vackraste dagar sammanföll med den årliga arkeologiträffen, då David Loeffler berättade och visade lämningar efter stenålderns bosättningar kring Laxsjön. 25 kg lax och öring lagades till på stenåldersvis i kokgrop.

Förbättringar på hembygdsgårdens Utescen är nu klar. Med hjälp av gamla "gråbräder, ett gammalt fönster och en parport har vi skapat en miljö som sammanfaller med de övriga husen på gårdsplanen.

I själva hembygdsgården har nu alla fönster bytts till isolerglasfönster.

Dravikshällan vid södra Laxsjön påstås gömma på hällristningar. Eftersom lämningarna ligger ett par meter under vattenytan, krävdes det dykare, för att kontrollera om det verkligen fanns hällristningar där. Två intresserade dykare och marinarkeologer undersökte Dravikshällan och fann att ristningarna var tunna kvartslämningar i gråberget, som lätt kunde förväxlas med hällristningar.

Studiecirklar har hållits i Bredsjön och på hembygdsgården. Luffarslöjd och nålbindning samt emigrationen i Ljustorp har varit cirklarnas teman.

Insamlingen av gamla foton fortsätter. Arbetet med att välja ut, digitalisera, justera, ta fram namn på de fotograferade och föra in uppgifterna i databasen är omfattande. Därför har en speciell "fotogrupp" bildats, som nu utbildar sig och medverkar i arbetet.

Hemsidan. Antalet besök på vår hemsida blev över 4000 under året och sedan starten i jan. 2002 har 8000 personer tagit del av vår information. Nytt material tillförs kontinuerligt. Ett exempel är månadens föremål och bild, som tillförs hemsidan varje månadsskifte. När det gäller föremålen, har en liten arbetsgrupp bildats, för att tillföra ökade kunskaper om föremålens användning m m.

Förklädesinsamlingen, som centerkvinnorna svarat för, har hållit 2 träffar på hembygdsgården

Samarbetat med Timrå Teaterförening vid 2 tillfällen - "Fjärilsmusen" och "Kabaré Karusell".

Några gamla huggar- och körarkojor har röjts. Grunderna och spismurarna är nu väl synliga och ger nu en bild av hur folk levde under vintrarnas avverkningar. Det är Stackmyrbaracken, Gästgiveri och Stordalsboningan som åtgärdats av ett gäng intresserade hembygdsvänner. Lämningarna ligger i området kring Svartbäcken. Även dokumentationen av Gästgiveriet och Stordalsboningen på hemsidan har kompletterats med nya mätningar och bilder.

Arbetet med att "gulmarkera" gamla stigar fortgår.

Tidningsurklippen om Ljustorp fortsätter och registreras i pärmar till glädje för kommande generationer.

"I kommittén Årets Timråbo" deltar Birgit Åhlin och Bert Matsson. Till årets Timråbo utsågs Margareta och Arnold Thunström.

Kassabehållningarna har varit 31.12.2003 130744 kr , 31.12.2002 160675 kr.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt - genom gåvor, arbetsinsatser bidragit till föreningens verksamhet och ekonomiska resultat.

Ljustorp i mars 2004

Arnold Thunström, Märta Rönngren, Bernt Laggren, Björn Andersson, Margareta Thunström, Inger Andersson, Birgitta Tingsvik

 


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20051230