Första sidan    
  Föreningen  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Historik

Den 10 oktober 1937 hölls i kyrkskolan i Ljustorp ett föredrag om "hembygdsvård och hembygdsgård". Syftet var att värva medlemmar för att kunna bilda en hembygdsförening och uppföra en hembygdsgård. En interimsstyrelse blev tillsatt och utgjordes av skolrådets ordförande E.A. Forzelius, kantor J.G. Brundell och pastor E.A. Meijer samt Yngve J:s Reding. Förståelsen för vårdandet av bygdens gamla kulturminnen har omsider vaknat även i Ljustorp. Den 31 oktober 1937 beslutades om att ett häfte: "Julhälsning i ord och bild från Ljustorps hembygdsförening" skulle utgivas. Uppgifterna är hämtade ur årsboken för 1937 utgiven av Västernorrlands läns hembygdsförbund. Priset var en krona. Man hade redan då planer på att köpa en fastighet i Frötuna men den affären gick ej att genomföra på grund av det höga priset. Någon verksamhet blev det inte med tanke på vad som inträffade 1939, kriget kom och annan verksamhet blev viktigare.

Nästa protokoll är från 1959 där kan man läsa: Att 1958 hade föreningen en hembygdsdag (några anteckningar finns inte) men att man då tillsatte en kommitté för att även 1959 anordna en hembygdsdag. Kommittén diskuterade möjligheten att bilda en hembygdsförening. För att vinna erfarenhet av och om intresset härför vore tillräcklig bärkraftigt beslöt kommittén föreslå att hembygdsdeltagarna tillsätter en hembygdskommitté med uppgift:

1. att bära ansvar för att en hembygdsdag årligen anordnas.

2. att söka verka för tillkomsten av en hembygdsförening, då sådan visar sig fylla ett behov.

3. att söka åstadkomma förteckning på äldre inventarier och byggnadsverk, så att sådant ej förekommer samt att söka samla fotografier o dyl. som belyser bygdens liv och historia samt

4. att pröva möjligheten att vid behov ta vård om socknens ännu befintliga äldre inventarier och i övrigt taga initiativ i hembygds- och naturvårdande syfte"

I ett tidningsreferat från 1959 kan man läsa att en Hembygdsförening bildats. En interimsstyrelse tillsattes med Petrus Nordlander som sammankallande.

Den andra mars 1960 kommer en tidningsblänkare om att en hembygdsförening i Ljustorps bildats på fettisdagen den 1 mars.

Den 3 mars kommer en artikel som berättar om bildandet och ytterligare en artikel som berättar om att känslan för hembygden är stark i Ljustorp med livaktigt musik och teaterliv.

Nästa protokoll är från den 24 mars 1960. Då tar man åter igen upp frågan om nytta och fördelarna av en hembygdsförening inom Ljustorp. Petrus Nordlander som begärde ordet anförde sina synpunkter bl.a att föreningen hade till uppgift att utan politiskt eller andra enskilda intressen samla personer inom kommunen som är intresserade av sin hembygd och dess kultur.

Från protokoll den 7 juni 1960 redogjorde skogvaktare E Jonsson för kyrkorådets syn på ett eventuellt löfte för hembygdsföreningen att få använda församlingsgården för möten och sammankomster.

Från protokoll den tredje april 1963 framlades förslag om "inköp av fastighet för iordningställande av hembygdsgård där gamla bruksföremål från bygden skulle förvaras. Bland förslagen fanns Nordstrands gård i Högland och Bergströms gård i Hamre.

Protokoll från den 9 januari 1964 kan vi läsa "upplästes förslag till köpekontrakt för Bergströms gård i Hamre som godkändes och att teckna föreningens namn vid köpet valdes Gunnar Lindström".

Siste bonden på gården Fredrik Bergström avled 1960, hans hushållerska Anny Nordin bodde kvar i gården till 1964. Anny Nordin bidrog generöst till att gården kunde köpas.

Från en tidningsartikel 19650803 kan man läsa att föreningn redan nått ca 200 medlemmar.

Ljustorps hembygdsförenings hembygdsgård är unik, den står på sin ursprungliga plats med anor från medeltiden. I 1535 års skattelängd finns jordbruksfastigheten med. Läs vidare om Gårdens historik.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070616
20170401