Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årsmötesprotokoll 2003

Protokoll från Ljustorps Hembygdsförenings årsmöte söndagen den 23 mars 2003
Antal mötesdeltagare ca: 40
1. Mötet öppnades
2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning .
3 Dagordningen fastställdes.
4 Till ordförande för mötet valdes Ulla-Britt Ulander. Till sekreterare för mötet valdes Inger Andersson.
5 Att justera protokollet valdes Birgit Åhlin och Margareta Åhlin.
6 Föreningens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för år 2002.
7 Föreningens kassör redogjorde för den ekonomiska resultatet.
8 Mötets ordförande läste upp revisorernas berättelse
9 Mötet beslöt godkänna den ekonomiska redovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10 Till styrelseordförande på 1 år omvaldes Arnold Thunström.
11 Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Margareta Thunström och Inger Andersson och Birgitta Tingsvik nyval. Till styrelsesuppleanter på 2 år omval Birgit Åhlin och nyval Marianne Blom.
12 Till Medlemmar i "Hembygdsföreningens supportgrupp - Polia" omvaldes Valfrid Berg, Lars Thunström, Britt Hammar, Gun-Marie Forsberg, Marita Thunström, Aino Sundberg, Mats-Ingvar Perälä, Frank Blom, Marianne Blom, Ulla Laggren, Katarina Rönngren, Tore Dahlin, och nyval Tuulikki Hägglund och Bert Hägglund Till lotteriföreståndare omvaldes Margareta Thunström på 1 år. Som ombud till val av Årets Timråbo på 1 år omvaldes Birgit Åhlin och Bert-Olov Mattsson.
13 Till revisorer på 1 år omvaldes Karin Bergfors och Paula Höglund. Som ersättare som revisorer blev det omval på Alli Öberg Och Kjell Forsström. En ny post: till teaterombud valdes Maj-Britt Forsström, Bert-Olov Mattsson, Ulla Laggren Birgit Åhlin och Ingrid Nord.
14 Som representanter i valberedningen på 1 år omvaldes Ulla Laggren Bernt Nordin.
15 Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 100 kronor för enskild person samt anmäla hemmavarande barn under 18 år.
16 Bert-Olov Mattson avtackades med blommor, som styrelseledamot i många år. Inger Andersson fick mottaga hedersnål och diplom för 10 års trogen tjänst.
17 Årsmötet avslutades.
Vid protokollet Inger Andersson
Protokolljusterare Birgit Åhlin och Margareta Åhlin


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20051230