Första sidan  

Var är Ljustorp?

Ljustorps Hembygdsförening


Namnet Ljustorp som officiell beskrivning av det geografiska område som varit församling i mer än
600 år, socken och kommun har fram till nyligen officiellt överlevt som församling med gränser utritade
på kartan. När riksdagen skilde kyrkan från staten upphörde kyrkans församlingsbegrepp att vara en
officiell beskrivning av det geografiska området (ca 50% av Timrå kommuns yta).
Namnet Ljustorp finns som postnummerområde men inte utsatt på kartan.

Den geografiska indelningen på landsbygden utgår från by (ex Björkom, Bredsjön och Åsäng) och
fastighetsnummer eller belägenhetsadressnummer. Oftast finns bynamnet på en skylt efter landsvägen.
Dessa byar är för små och för många för att kunna motivera en skylt vid ex en motorvägsavfart. En
tillresande lämnas helt i sticket för att hitta riktning åt vilket håll personen skall börja leta efter sin
byskylt.


Sverige indelas i distrikt

Riksdagen fattade 2015 beslut om att Sverige skulle delas in i 2523 distrikt som är baserade på den
territoriella församlingsindelning som fanns den 31 december 1999. För Ljustorp överensstämmer
den indelningen med församling/socken indelningen och har en mycket lång historia. Se karta.

Distriktsindelningen infördes i folkbokföringsdatabasen den 1 januari 2016 och man kan få
information inom vilket distrikt en person är folkbokförd. Folkbokföring sker på fastighet, eventuell
lägenhet och i kommun.
Lantmäteriet har fått ansvar för distriktsgränserna och dessa är angivna på deras hemsida.     
Lantmäteriet skriver att; ”Distriktsindelningen ska vara stabil såtillvida att den inte kommer att ändras
i framtiden. Distriktsgränserna behöver inte följa vare sig fastighets- eller kommungränser.”

Dvs nu finns det möjlighet med officiella skyltar vid gränserna. Hur man utnyttjar denna möjlighet till
skyltar lär bli upp till varje kommun att besluta.

Småorter införs

En annan strukturell förändring är införandet av småorter och tätorter enligt en definition som säger att
småorter är en samling fastigheter, mellan 50 och 199 st, som ligger högst 150 meter från varandra.
Tätort
är det, om mängden fastigheter är 200 och uppåt. Ansvarig för indelningen är Statistiska
Centralbyrån. Ljustorps distrikt har med den definitionen en småort bestående av delar av byarna
Mellberg, Öppom och Rogsta. Vad jag fått fram har en tjänsteman på kommunen efter en fråga från
SCB döpt småorten till Ljustorp. Det är därför det står en skylt i Stavreviken ”Ljustorp 10” och en
skylt vid brandstation ”Ljustorp”. Jag tror att småorten Ljustorp saknar folklig förankring och i den
mån det används bryter det ned förståelsen för Ljustorp i betydelsen distrikt och postnummerort.
Den gamla bystrukturen med namn från järnåldern (ex Tuna och Frötuna) och struktur från bl a
Hälsningelagen från 1320 används alltjämt i fastighetsbeteckning och belägenhetsadress och har stor
folklig och praktisk förankring.
Koppling mellan dessa olika system saknas för småorten. Den officiella adressen för någon som bor i
småorten Ljustorp är ex
Öppom xxx
86193 Ljustorp
Och den som bor utanför småorten i Öppoms by har adressen
Öppom yyy
86193 Ljustorp.
Småortsnamnet används alltså inte för adressering. Det är bynamnet som leder rätt när man väl hittat
distriktet/postnummerorten Ljustorp. En fungerande struktur är således distrikt och postnummerområde
som leder fram till gränsen för området. Gränsen behöver markeras med skyltar med distriktets namn
”Ljustorp”. Sedan är det byskyltar som visar nästa nivå. På fastigheten finns sedan belägenhets-adressens nummer.
Småortsbegreppet lär man inte kunna ändra, men vilket namn har mest folklig förankring?
Mitt förslag är Mellberg då småorten till största delen utgörs av byn Mellberg.
Förslag:
1. Småorten Ljustorp byter namn till Mellberg när punkt 2 och 3 är klara.
2. Skyltar till Ljustorp sätts upp vid motorvägsavfarter och i Stavreviken.
3. Skyltar Ljustorp sätts upp efter övriga större vägar som leder in till distriktet Ljustorp.

Kan man samla Ljustorparna kring detta?

Olof Ulander
olof@ulander.com

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20180312

Uppdaterad 20180312