Första sidan

En förhindrad katastrof
Kyrkklockorna säkras

Ljustorps Hembygdsförening
Vid ett besök i kyrktornet noterades att några bräder hade fått en konstig vinkel och en undersökning visade att golvåsarna, som bär upp klockspelet var kraftigt angripna av röta. Kyrkvaktmästare Mats-Ingvar Perälä slog larm och beslut om åtgärder togs snabbt. Omedelbart förbud mot ringning i kyrkklockorna påbjöds och antikvariskt ansvariga myndigheter kopplades in för att skapa en handlingsplan. Tomas Nylanders företag Gröna fastigheter fick uppdraget att säkra kyrkklockorna och byta ut golvbjälkarna.

Två exempel på hur långt föruttnelsen hade gått har kyrkan sparat och det är lätt att förstå hur nära det var att hela klockspelet som väger ca 6 ton hade rasat ned vid en klockringning. Se bild 1 och 2 ovan. Man har behållit de träbjälkar som ligger mot väggen och inte heller de ser förtroendeingivande ut, bilden ovan. Skadorna har troligen uppkommit genom att spelluckorna tidvis fått stå öppna och tillåtit regn att komma in och skapa en fuktig miljö, som orsakat förruttnelsen.

För att tillåta byte av golvbjälkarna har hela klockspelet hissats upp ca en decimeter. Som fäste för klockspelet har spelluckornas nischer utnyttjats för att skapa fästpunkter för ett system av järnbalkar. Se bilden ovan.
På bilden ovan arbetar Mats-Ingvar Perälä och Gröna fastigheters Tomas Nylander bredvid den bärande röda järnbalken med en justering för att få plats att föra upp några nya golvbräder. Tomas ledde och ansvarade för arbetet.
Den bärande tillfälliga järnbalken går tvärs över kyrktornet och säkrar den stora och mycket stabila ram som kyrkklockorna hänger i.
Kyrktornet är byggt efter den övriga kyrkan och var klart år 1842. Från den tidigare klockringningsstapeln återanvände man ramverket för klockspelet. Man kan därför se att ramverket inte är helt anpassat till sin nuvarande plats och att det bär spår av väder och vind, vilket inte kan ha kommit från den nuvarande platsen. Ramverket har plats för tre kyrkklockor, men det är bara två fack som används. Orsaken skulle kunna vara att när man år 1882 beslöt sig för att gjuta nya klockor räckte materialet i de tre gamla klockorna bara till två nya, en på ca 700 kg och en på ca 300 kg.

De två kyrkklockorna är mycket vackra och en prydnad i sig som man skulle önska att fler människor fick se i ett putsat skick. Se en större bild på kyrkklockan.
På den större klockan kan man läsa på framsidan:
"Kommer, låter oss
tillbedja och knäböja och
nederfalla för Herranom
den oss gjort hafver
Kon.Dav.Ps.95.v.6."
På den mindre klockan kan man läsa på framsidan:
"Lofver Gud
i hans helgedom
Lofver honom uti hans magts fäste
Psalt.150.v.1."
På baksidan på båda klockorna finns samma text:
År 1882 då Lars Widell var
kyrkoherde och Olof Wiklander
i Tuna samt Olof Laurin i
Edsta voro kyrkvärdar i
Ljustorps församling blev
denna klocka gjuten av
N.P.Linderberg i Sundsvall..

Anm De tre nämnda personerna finns i bl a Bilddatabasen och skolhistorien.

Här är syns klockringningsvåningen underifrån och man kan se var de nedtagna bjälkarna har suttit. Återuppbyggnadsfasen med nytt virke kan börja.

Här ligger de 5 nya bjälkarna, som skall ersätta de förstörda. Bjälkarna är noggrant preparerade furustockar på 6,1 meters längd som är individuellt numrerade. Varje stock har en yxad yta, tjärade ändar som är inklädda i björknäver. Näverinklädnaden är i sin tur skyddad av ett plåthölje som är utformad så att den skall kunna dras ut när stocken väl är på plats. Stockarna som väger strax under 200 kg skall lyftas på plats av Kenth Sandström och hans lastbilskran med en räckvidd på 26 meter.
Bjälkarna tas in via ett fönster i kyrktornet i våningen under kyrkklockorna.
Kenth visade sig med sin fjärrkontroll av kranen säkert kunna styra stockarna med centimeter-precision trots det långa avståndet.
Här sätter Tomas om infästningen av stocken, så att den kan skjutas ytterligare en bil in i tornet med hjälp av kranen.
Den första stocken är på väg in i tornet. Ett mål har nåtts.
Fikapaus och planering inför det fortsatta arbetet. Den här dagen bjöd Mats-Ingvar på kaffe och wienerkrans som snabbt gick åt.
Nya golvbräder på väg upp.
Under denna dag besöktes arbetsplatsen av kyrkofullmäktiges ordförande Freja Tjärnberg med make Lennart och de studerar de på morgonen nedtagna golvbjälkarna.
Bjälkarna förflyttades inne i tornet med hjälp av handdrivna kedjespel.
För att få upp ena änden på en bjälke till rätt nivå krävdes 1500 slag med spelet i det trånga utrymmet.
En bjälke närmar sig sin plats i väntan på den slutliga infästningen.
Tomas och Mats-Ingvar spelar in en stock.
Den sista bjälken är på väg in i tornet och Tomas, Kenth och Mats-Ingvar ser glada ut över framgången men hur är bilden tagen?
Nästa etapp blir att föra in bjälkarna på sina slutliga platser. De ursprungliga stockarna kunde läggas in uppifrån i sina infästningar, men det går ju inte nu utan de måste skjutas in, vilket kräver mer plats. Försänkningarna för stockarna har därför förlängts genom att material har bilats bort.
Den först bjälken är på väg in till sin slutliga position.
Fortsättning följer!!!

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091007