Första sidan    
  Sevärdheter  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Arkeologistig i Frötuna

Stigen utgår från Per Malmsbergs Handelsträdgård i Skäljom och är skyltad hela vägen. Det finns också informationsskyltar uppsatta utefter stigen vid de olika fornlämningarna.
Stigen är väl upptrampad och lätt att gå.
På skyltar berättas om den havsvik som sträckte sig upp genom Ljustorps dalgång. Se också denna hemsidas första sidas bildväxlingar som visar lite av denna förändring.
Gravarna (ca 1000 f kr - 1000 e kr ) ligger på de högre partierna av gravkullen, med utsikt över den smala havsviken och de tidiga bosättarna i Frötuna.
Tuna-namnen ( i ex byarna Frötuna och Tuna ) har tillkommit under hednisk tid och tros ha varit en inhägnad plats och/eller offerplats. Frö var fruktbarhetens och de goda skördarnas beskyddare, därför offrade man flitigt till Frö.
En större stensättning från äldre järnåldern bekräftar att området bebotts under lång tid. Man byggde sina gravar i anslutning till sin gård så du kan själv fantisera hur människorna bodde för 1000 till 3000 år sedan.

Beskrivning av Riksantikvarieämbetet:

Koordinater (x/y) 6945735 / 1579601 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long) 62,6145 / 17,3555 (WGS84)


Gravar. Stensättningen är märklig. Få gravar av denna art i Medelpad.Sannolikt en av de nordligaste i landet.
Gravfält, 60x35 ; m (Ö-V) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 4 högar och 1 stensätt-
ning. Högarna är 5-7 m diam och 0,5-0,6 m h. En har markerad kant. En hög är mycket skadad genom grävning och samtliga har grop i mitten, 2 m diam och 0,2-1 m dj. Stensättningen är rund, 10 m diam och 0,3 m h. Fyllning av kraftigt övermossade stenar 0,3-1 m st. Fyllningen är ojämn och omplockad och i Ö delen är de större stenarna. På krönet i Vdelen är en stenpackning 5 m diam och 0,2 m h. Möjligen utsparaddel av fyllningen eller gravmarkering? Kantkedja, delvisbortbruten, 0,1-0,5 m h, bestående av 0,4-1 m l stenar. De högstastenarna är mot S och SÖ. Stensättningen är belägen på krönetlängst i N av gravfältet.
Enligt Riksantikvarieämbetet är typisk datering "Stenålder Bronsålder Järnålder ".

Koordinater WGS84 62,6145 / 17,3555
Stensättning, rund, 5 ; m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytanövermossade, kännbara stenar. Mittgrop, 1 m diam och 0,1 m dj.Beväxt med 1 unggran.
Enligt Riksantikvarieämbetet är typisk datering "Bronsålder Järnålder ".

Koordinater WGS84 62,6143 / 17,3543
Hög, 12 m diam och 1 m h. Delvis kantränna, 0,5-1 m br och 0,1-0,3m dj. Mittgrop 3 m l (125-325 gon) och 1 m br. Bevuxen med ett10-tal granar och enstaka lövbuskar.
Enligt Riksantikvarieämbetet är typisk datering "Bronsålder Järnålder ".

Koordinater WGS84 62,6149 / 17,3531
Hög, 4 m diam och 0,5 ; m h. Delvis markerad kant. Beväxt med 1gran.
Enligt Riksantikvarieämbetet är typisk datering "Bronsålder Järnålder ".

Stigen är på kartan nedan markerad med röda prickar.


© Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31
Arkeologstigen slingrar sig mjukt mellan granstammarna i bilden nedan. I bildens mitt bildar en gravkulle en solbelyst glänta.
Frötunakullen omges av mjukt böljande åkrar i det som en gång var havsbotten. På bilden nedan står arkeologiprofessorn Per Ramquist Umeå universitet tillsammans med Arnold Thunström under en rekognosering i maj 2005 och tittar upp mot Frötunakullen. Berget till vänster i bilden är Höglandsberget och i botten på dalen ringlar sig Ljustorpsån ned mot Sanna.
 

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090815