Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Protokoll fört vid årsmöte med Ljustorps Hembygdsförening. Söndagen den 15 mars 18.30

Mötesdeltagare ca 20 st.
1. Årsmötet öppnades.
2. Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till ordförande för mötet valdes Gunnar Höglund.
5. Som sekreterare och tillika pressreferent för mötet valdes Anita Lindström.
6. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bert Mattsson och Torsten
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande, blev godkänd.
8. Kassören redogjorde för 2008 års ekonomi utan någon anmärkning. Kassören läser upp revisionsberättelsen och revisorerna föreslår ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Mötet beslöt godkänna den ekonomiska redovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Val av ordförande för ett år väljs Anders Nigard.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Styrelseledamot Inger Andersson omval 2 år
Styrelseledamot Anita Lindström nyval 2 år
Styrelseledamot GunMarie Forsberg nyval 1 år
Styrelseledamot Märta Rönngren 1 år kvar
Styrelseledamot Birgit Åhlin 1 år kvar
Styrelseledamot Martin Sjögren 1 år kvar
Styrelsesuppleant Bo Bjurström omval 2 år
Styrelsesuppleant Bertil Hagberg nyval 2 år
Styrelsesuppleant Ossian Eriksson 1 år kvar
Styrelsesuppleant Lars-Erik Nilsson 1 år kvar
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Revisor Paula Höglund omval 1 år
Revisor Karin Bergfors omval 1 år
Revisorsuppleant Ally Öberg omval 1 år
Revisorsuppleant Karin Höglund omval 1 år
13. Val av funktionärer och ombud
Ansvarig för fotosamling Olof Ulander 1 år kvar Adjungerad Olof Ulander 1 år kvar
Pressklippare Birgith Åhlin omval 1 år
Ledamot "Årets Timråbo" Birgith Åhlin omval 1 år
Ledamot "Årets Timråbo" Bert Olov Matsson omval 1 år
Teatersamordnare Margaretha Thunström omval 1 år
Teaterombud Maj-Britt Forsström omval 1 år
Teaterombud Inger Andersson omval 1 år
Teaterombud Majlis Smedman omval 1 år
Teaterombud Ingrid Nord omval 1 år
Stigfinnare Elisabeth Nilsson omval 1 år
Polia Valfrid Berg omval 1 år
Polia Karin Bergfors omval 1 år
Polia Tore Dahlin omval 1 år
Polia Robert Eden omval 1 år
Polia Ida Lindström omval 1 år
Polia Mats-Ingvar Perälä omval 1 år
Polia Magnus Rönngren omval 1 år
Polia Henrik Rönngren omval 1 år
14. Fastställande av medlemsavgift, mötet beslutade oförändrat 100 kr / person för 2010.
15. Val av valberedning
Ledamot (sammankallande) Lars-Axel Rönngren omval 1 år
Ledamot Barbro Nilsson omval 1 år
16. Styrelsens Förslag Årets programförklaring från styrelsen är: Vi skall utföra aktiviteter i och kring hembygdsgården som visar hur man utförde olika sysslor gammalt tillbaks. T.ex hässja hö.
17. Inga motioner inkommit.
18. Inga övriga frågor.
19. Årsmötet avslutades.
Sekreterare Anita Lindström

Protokolljusterare Berth Mattsson Torsten Sundberg


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20090805