Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årsmötesprotokoll 2008

Protokoll fört vid årsmöte med Ljustorps Hembygdsförening
Söndagen den 16 mars 2008 kl. 18.00

Mötesdeltagare ca. 15 st.

1 Mötet öppnades.
2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning.
3 Dagordningen fastställdes.
4 Till ordförande för mötet valdes Hervor Wrang.
5 Som sekreterare och tillika pressreferent för mötet valdes Inger Andersson.
6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Tore Dahlin och Margareta Thunström.
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande, blev godkänd.
8. Kassören redogjorde för 2007 års ekonomi utan någon anmärkning, ett tillägg om att Ulla Nilsmar hade skänkt 1.000kr. till föreningen som minne av hennes man Olle Nilsmar som avlidit. Kassören läser upp revisionsberättelsen och där beviljas styrelsen ansvarfrihet för det gångna året.
9. Mötet beslöt godkänna den ekonomiska redovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2007.
10 Val av ordförande för ett år väljs Anders Nigard.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter , 1 år kvar är Marianne Blom, Ethel Perälä, Inger Andersson, omval på 2 år Märta Rönngren, Birgit Åhlin, nyval Martin Sjögren. Två styrelsesuppleanter på 2år omval Ossian Eriksson, Lars-Erik Nilsson och 1 år kvar Bo Bjurström, 1 år fyllnadsval Anita Lindström.
12. Val av 2 revisorer på 1 år omval Paula Höglund, Karin Bergfors, och 2 revisor suppleanter 1 år omval Ally Öberg, Karin Höglund. Ansvarig för fotosamlingen omvaldes Olof Ulander på 2 år, Adjungerad nyval 2 år Olof Ulander. Pressklippare omval 1 år för Birgit Åhlin, Två ledamöter “Årets Timråbo” omval Birgit Åhlin, Berth-Olov Mattsson, Teatersamordnare omval Margareta Thunström. Fem teaterombud omval av Berth-Olov Mattsson, Maj-Britt Forsström, Inger Andersson, Majlis Smedman, Ingrid Nord. Omval på 1 år som “stigfinnare” är Elisabeth Nilsson. Polia: omval Valfrid Berg, Karin Bergfors, Tore Dahlin, Robert Edén, Ida Lindström, Mats-Ingvar Perälä, Ethel Perälä, Magnus Rönngren, Henrik Rönngren.
13.
14. Fastställande av medlemsavgift, mötet beslutade oförändrat 100kr./pers. för 2088.
15. Omval på valberedningen Barbro Nisson, Lars-Axel Rönngren.
16. Styrelsens förslag att stryka punkt 13 på dagordningen.
17. Inga motioner inkommit.
18. Övriga frågor; styrelsen får i uppdrag att ta kontakt med Ulla Nilsmar om modellerna som hennes man Olle Nilsmar har gjort bl.a. en såg m.m., om att få köpa eller låna av henne vid eventuella arrangemang. Hans Wikman talade om de böcker som han har ställt till förfogande för hembygdsföreningen, det är böcker från hans antikvarie- bokhandel.
19. Årsmötet avslutades.
Sekreterare …………………………………. Inger Andersson
Protokolljusterare ………………………………… …………………………………


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080420