Ljustorps Hembygdsförening

 
Verksamhetsberättelse 2006

Styrelse

Ordförande Olof Ulander
Vice ordförande Berth Mattsson
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Ethel Perälä
Marianne Blom
Birgit Åhlin
Suppleanter Ossian Eriksson, Lars-Erik Nilsson, Aino Sundberg, Herbert Svedlund
Revisorer Paula Höglund, Karin Bergfors
Suppleanter Alli Öberg, Karin Höglund
Valberedning Barbro Nilsson, Lars-Axel Rönngren

Under det gångna verksamhetsåret har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 19 mars 2006 på Hembygdsgården med Hervor Wrang som ordförande. Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2007 till oförändrat 100 kr per person. Den 31.12.2006 hade föreningen 208 betalande medlemmar.

Årets aktiviteter

Årets aktiviteter har genomförts efter det program, som sänts till samtliga medlemmar och som också presenteras på föreningens hemsida. Ett par hundra program spreds också bl a genom Sockenkontoret.

Foto och berättarkvällar
fortsatte för andra året med målet att ha en kväll i månaden. Den 22 februari berättade Olof Ulander och visade bilder hur Ljustorp motoriserades under 1920-talet. Efter kaffet berättade Elsy Lindström om ett långt liv med taxirörelse i Ljustorp. Den 19 april talade Hervor Wrang om forntida mat. Höstens berättarkvällar inleddes med att Olof Ulander visade bilder från flottningen och Bernt Laggren berättade personliga minnen från sin tid som flottare. Den 22 november berättade Arnold Thunström om systemet med barnhusbarn. Det underliggande forskningsarbetet hade gjorts tillsammans med Eva Klotz. Berättelserna om barnhusbarnens öde berörde många och det blev också två tidningsartiklar och många efterföljande personliga kontakter för Arnold.

Hembygdsföreningen ställde upp med personal på "Medelpad Classic Ski" och den mat och vätskekontroll som ordnades vid Hembygdsgården i Hamre. Som vanligt hölls också en skiddag för barnen på Hembygdsgården tillsammans med Ljustorps IF i mars.

Valborgsmässofirande med brasa, midsommarfirande med majstång och Hembygdsdag tillhör våra traditionella arrangemang med stor publik vid rätt väderlek.

Hembygdens dag firades på hembygdsgården med gudstjänst av Torsten Berglund och med kören under ledning av Agneta Granlöf och sång och musik av Vittra under ledning av Johanna Ulfsdotter. Temat under årets hembygdsdag var " Forntida mat ". Utrymmet mellan uthusen och källaren förvandlades till bygata genom att den inleddes med matstånd och dörröppningarna blev försäljningsöppningar. Utanför bagarstugan kunde man baka pinnbröd. Servering av blåbärs- och lingonkakor till kaffet skedde i tältet som stod på vanlig plats. Lax i kokgrop, grillat lamm, syrade grönsaker, torkat älgkött och gravat älgkött undfägnades besökarna. Vittera sjöng vid gudstjänsten, gick omkring och sjöng och höll en egen uppskattad konsert. Hembygdsföreningens personal uppträdde i inhyrda medeltidsdräkter.
Släktforskarna bjöd på råd och sökmöjligheter. Publiken uppskattade arrangemanget.

Den årliga utflykten blev inte en utan många, bl a tack vare ett mycket bra samarbete med Skogstyrelsen och dess Ulrika Stenbäck-Lönnquist. Den första utflykten gick till Finntorpet vid Valpsjön den 25 maj och var ett samarrangemang med Skogsstyrelsen. Arnold Thunström berättade om torpet och visade de odlingsrösen som ligger kvar orörda sedan 1600-talet. Den andra utflykten gick till Mjällå den 3 juni och guidades kunnigt av Mikael Berglund, lektor i naturgeografi vid Mittuniversitetet. En längre utflykt företogs till Järnrike den 10 juni. Målet var Movikens masugn och Stömbackas smedja, vilka visar helt intakta miljöer som motsvarar Lögdö resp Lagfors när de var i full verksamhet.
Den 17 augusti höll Skogstyrelsen ett seminarium "Skogens kulturarv-lämningar i skogsmiljö" som följdes av en utflykt den 20 augusti som var ett samarrangemang till Petter Norberg torpet. Årets sista utflykt var till Glupen också ett samarrangemang med Skogsstyrelsen. Ulrika berättade om skogens kulturarv och Olof Ulander berättade om Glupentorpens historia. Hembygdsföreningen hade ordnat med servering och kolbullar. 50 personer kom vilket var ca 3 gånger fler än på flertalet utflykter.

Gunilla Molin och Gerd Källman erbjöd ett program om Petrus Nordlander och hans musik. Programmet genomfördes den 30 juni med med stor framgång och Hembygdsföreningen stod för fika och lokaler.

Årets surströmmingsfest hölls i lite mulet väder men surströmmingen smakade utmärkt.

brasaftonen i oktober underhöll Gunilla Molin, Janne Lindholm och Britt Nylander.

Under ledning av Bert Mattson byttes panelen på österfasaden på hembygdsgården och målades klart under augusti.
Flera medlemmar hade skänkt virke som Berth sågat och gjort iordning redan förra året.
Staketet stadgades upp och en ny trappa till häbret byggdes och sattes upp. Styrelsen beslöt efter utredning att sänka inomhustemperaturen till ca 5 grader när hembygdsgården inte används och därmed lönar det sig inte att satsa på någon form av värmepump.
Tore Dahlin byggde en vacker "skihaga" som blir en prydnad för Hembygdsgården. Stöd hade han bl a från Andreas Zehlin.

Café och serviceverksamheten drevs vidare som vanligt.

Föreningsmöte hölls för andra året i rad i december och kombinerades med julgröt. Mötena är stadgeenliga men lockade 2006 endast två medlemmar utanför styrelsekretsen.

Studiecirklar har hållits i Bredsjön under ledning av Hervor Wrang och en ny studiecirkel med Olof Ulander som ledare har startats på hembygdsgården. Den nya studiecirkeln handlar om de första fordonen i Ljustorp.

Insamlingen och digitalisering av gamla foton fortsätter. Framtagning av bilder för visning på internet har startats med en resurs inom Accessprogrammet. Kostnader redovisas i 2007-års utfall.

Hemsidan. Antalet besök på vår hemsida blev ca 6000 under året och sedan starten 2002 över 22756 (20070117) och är en kontaktpunkt för utflyttade Ljustorpare och deras ättlingar när de söker gammal eller ny information om Ljustorp. Information om Ljustorp växer hela tiden på hemsidan, ex finns nu 60 st föremål ur hembygdsföreningens samlingar beskrivna med bild och text. På hemsidan finns också en omfattande samtidsdokumentation med ca 75 st bildreportage från Ljustorp. En del av dessa har samlats och bildar tillsammans "Ljustorpsåret".

Hembygdsföreningen har samarbetat med Timrå Teaterförening vid två tillfällen. I januari gavs på Bygdegården "Musikalen konserv ". Den 12 oktober gavs en musikföreställningen " Thomas Andersson med vänner"

Arbetet med att underhålla gamla stigar fortgår. Den gamla skolstigen från Bredsjö skola har dock lagts ned i brist på intresserade att underhålla stigen.

Tidningsurklippen om Ljustorp fortsätter och registreras i pärmar av Birgit Åhlin till glädje för kommande generationer.

"I kommittén Årets Timråbo" deltar Birgit Åhlin och Berth Mattsson.

Föreningens ekonomi har stärkts. Under året har föreningen haft 97632 (109121) kr i inkomster varav 20850 (22815) kr i medlemsavgifter. Föreningens utgifter var 66578 ( 82935 )kr. Överskottet var 31054 (26186) kr som fonderas för kommande verksamhet, köp av visst digitaliseringsarbete, underhåll och förbättringsåtgärder på byggnader, värmesystem och annan utrustning.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt - genom deltagande i verksamheten, genom gåvor och arbetsinsatser bidragit till föreningens verksamhet.

Ljustorp i mars 2007

Olof Ulander, Märta Rönngren, Berth Mattsson, Birgit Åhlin, Marianne Blom, Inger Andersson, Ethel Perälä

 

 

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070310