Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årsmötesprotokoll 2007

Protokoll fört vid årsmöte med Ljustorps Hembygdsförening
Söndagen den 18 mars 2007 kl: 18.00.


Mötesdeltagare ca: 15 st.
§ 1 Mötet öppnades.
§ 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning.
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Till ordförande för mötet valdes Hervor Wrang.
§ 5 Till sekreterare och tillika pressreferent valdes Inger Andersson.
§ 6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Birgit Åhlin och Margareta Thunström.
§ 7 Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenterades tillsammans med ett bildspel som Olof Ulander sammanställt från arrangemang som föreningen haft under 2006.
§ 8 Kassa och revisionsberättelse: Kassören redogjorde tydligt om föreningens ekonomi, årsmötet beslutar att den nya styrelsen ansöker om kulturbidraget på 5000 kr från kommunen. Revisionsberättelsen lästes av ordförande Hervor Wrang. Revisorerna föreslår styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Val av ordförande för ett år: vakant. Tillsatt senare av stryrelsen är Anders Nigaard
§ 11 Val styrelseledamöter på 1 år, Märta Rönngren, Birgit Åhlin, Berth Mattsson, styrelseledamöter på 2 år, omval Marianne Blom, Ethel Perälä , Inger Andersson. Styrelssuppleanter på 1 år, omval Ossian Eriksson, Lars-Erik Nilsson. Styrelsesuppleanter på 2 år nyval Martin Sjögren, Bo Bjurström
§ 12 Till revisorer på 1 år omval på Karin Bergfors och Paula Höglund. Och revisorsuppleanter 1 år, omval Alli Öberg och nyval Karin Höglund.
§ 13 Val av funktionärer och ombud, Olof Ulander kvarstår 2 år som ansvarig för fotosamlingen. Pressklippare omval på 1 år, Birgit Åhlin. Som ombud till val av Årets Timråbo omvaldes Birgit Åhlin och Berth-Olov Mattsson. Som samordnare för teaterföreningen valdes Margareta Thunström. Teaterombud 5 st. omval Berth Mattsson, Maj-Britt Forsström, Inger Andersson, Majlis Smedman och Ingrid Nord. Stigfinnare omval på 1 år, Elisabeth Nilsson. Forts. Poliagruppen : Margareta Thunström, omval, Marianne Blom, Valfrid Berg, Bernt Laggren, Tore Dahlin, Arnold Thunström, Karin Bergfors, Lars Thunström, Marita Thunström, Mats-Ingvar Perälä, Ethel Perälä, Bert Hägglund, Tullikki Hägglund, Katarina Rönngren, Magnus Rönngren, Henrik Rönngren, Robert Edèn, och nyval Hervor Wrang, Ida Lindström.
§ 14 Fastställande av årsavgift, årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift med 100 kr./per.
§ 15 Val av valberedning, omval av Lars-Axel Rönngren och Barbro Nilsson
§ 16 Inga inkomna motioner.
§ 17 Inga övriga frågor. Men där avtackades OlofUlander med blommor för sina 2 år som ordförande i föreningen
§ 18 Mötet avslutas.
Sekreterare ………………………………. Inger Andersson
Protokolljusterare ………………………………. …………………………………….
Margareta Thunström
Birgit Åhlin


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071118