Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årsmötesprotokoll 2006

Protokoll fört vid årsmöte med Ljustorps Hembygdsförening
Söndagen den 19 mars 2006 kl: 18.00.
Mötesdeltagare ca: 20 st.
§ 1 Mötet öppnades.
§ 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning.
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Till ordförande för mötet valdes Hervor Wrang.
§ 5 Till sekreterare och tillika pressreferent valdes Inger Andersson.
§ 6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Kajsa och Nils Sjöström.
§ 7 Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenterades tillsammans med ett bildspel som Olof Ulander sammanställt från arrangemang som föreningen haft under 2005.
§ 8 Kassa och revisionsberättelse: Märta Rönngren redogjorde för år 2005 att föreningen hade god ekonomi vid årsskiftet. Revisionsberättelsen lästes av ordförande Hervor Wrang. Revisorerna föreslår styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Val av ordförande för ett år blir omval av Olof Ulander.
§ 11 Val av 3 st. styrelseledamöter på 1 år, fyllnadsval Marianne Blom, Omval Ethel Perälä, kvarstår gör Inger Andersson. 3 st, styrelseledamöter på 2 år, omval Märta Rönngren, Bert-Olov Mattsson, fyllnadsval Birgit Åhlin. 2 st. styr.suppleanter 2 år, omval Ossian Eriksson, nyval Lars-Erik Nilsson, 2 st. stry.suppleanter 1 år, fyllnadsval Aino Sundberg, Herbert Svedlund.
§ 12 Till revisorer på 1 år omval på Karin Bergfors och Paula Höglund. Och revisorsuppleanter 1 år, omval Alli Öberg och nyval Karin Höglund.
§ 13 Val av funktionärer och ombud, Olof Ulander kvarstår 2 år som ansvarig för fotosamlingen. Pressklippare omval på 1 år, Birgit Åhlin. Som ombud till val av Årets Timråbo omvaldes Birgit Åhlin och Berth-Olov Mattsson. Teaterombud 5 st. omval Berth Mattsson, Maj-Britt Forsström, Inger Andersson, Majlis Smedman och Ingrid Nord. Stigfinnare omval på 1 år, Elisabeth Nilsson. Forts. Poliagruppen : nyval av Margareta Thunström, omval, Marianne Blom, Frank Blom, Valfrid Berg, Bernt Laggren, Ulla Laggren, Aino Sundberg, Tore Dahlin, Arnold Thunström, Karin Bergfors, Lars Thunström, Marita Thunström, Mats-Ingvar Perälä, Ethel Perälä, Bert Hägglund, Tullikki Hägglund, Katarina Rönngren, Magnus Rönngren, Henrik Rönngren, Robert Edèn och Axel Thunström.
§ 14 Fastställande av årsavgift, årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift med 100 kr./per. För år 2007.
§ 15 Val av valberedning, omval av Lars-Axel Rönngren och Barbro Nilsson och att uppdra till valberedningen att under året tillsammans med styrelsen utse en tredje person, Barbro som sammankallande.
§ 16 Inga inkomna motioner.
§ 17 Övriga frågor: Margareta Thunström, Björn Andersson och Arnold Thunström avtackades med blommor för sina år i föreningens styrelse.
§ 18 Mötet avslutas.
Sekreterare ………………………………. Inger Andersson
Protokolljusterare ………………………………. …………………………………….
Kajsa Sjöström
Nils Sjöström


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070117