Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årsmötesprotokoll 2005

Protokoll fört vid årsmöte med Ljustorps Hembygdsförenin
Söndagen den 20 mars 2005.

Mötesdeltagare: 27 st

1 Mötet öppnades.
2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning.
3 Dagordningen fastställdes.
4 Till ordförande för mötet valdes Ulla-Britt Ulander
5 Till sekreterare för mötet valdes Inger Andersson.
6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Arnold Thunström och Ethel Perälä.
7 Verksamhetsberättelsen för år 2004 lästes upp av Björn Andersson, med tillägg om att en fotogrupp som har bestått av Olof Ulander, Märta Rönngren, Lars-Erik Nilsson, Barbro Nilsson, Lennart Löf och Torsten Sundberg har fortsatt med att digitalisera gamla foton och sparat dem i en databas.
8 Föreningens kassör Märta Rönngren gick igenom det ekonomiska bokslutet. Mötets ordförande läser upp revisionsberättelsen.
9 Mötet beslöt godkänna den ekonomiska redovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10 Val av ordförande för ett år väljs Olof Ulander.
11 Val av styrelseledamöter och suppleanter, omval på 2 år Margareta Thunström, Inger Andersson fyllnadsval 1 år Ethel Perälä, kvarstår 1 år Märta Rönngren, Berth Mattsson och Björn Andersson. Suppleanter omval 2 år Birgit Åhlin, Marianne Blom fyllnadsval 1 år Per Malmsberg och kvarstår 1 år Ossian Eriksson.
12 Till revisorer på 1 år omvaldes Karin Bergfors och Paula Höglund. Som ersättare för revisorerna omvaldes Kjell Forsström och Alli Öberg.
13 Val av funktionärer och ombud, Olof Ulander kvarstår 1 år som ansvarig för fotosamling. Pressklippare omval på 1 år Birgit Åhlin. Lotteriansvarig omval 1 år Margareta Thunström. Som ombud till val av Årets Timråbo omvaldes Birgit Åhlin och Berth Mattsson. Fem st. teaterombud omval Berth Mattsson, Maj-Britt Forsström, Inger Andersson, Ingrid Nord och nyval Majlis Smedman. Studieledare omval 1 år Arnold Thunström, och stigfinnare omval Elisabeth Nilsson. Föreningens supportergrupp "POLIA" omvaldes Marianne och Frank Blom, Valfrid Berg, Bernt och Ulla Laggren, Aino Sundberg, Tore Dalin, Arnold Thunström, Karin Bergfors, Lars och Marita Thunström, Ethel och Mats-Ingvar Perälä, Bert och Tullikki Hägglund, nyval Robert Edén, Katarin-Magnus-Henrik Rönngren
14 Fastställande av årsavgift, årsmötet beslutar oförändrad medl.avg. med 100 kr./per. för år 2006.
15 Val av valberedning, omval av Lars-Axel Rönngren och Barbro Nilsson.
16 Övriga frågor; utdelning av hedersnål och diplom till Arnold Thunström och BerBerth Mattsson för trogen tjänst i föreningen, samt en gåva till Margareta Thunström för allt hon betytt för Hembygdsföreningen i alla år, blommor till fotogruppen för allt arbete de lägger ner på att samla foton, och blommor till ordförande för mötet.
17 Årsmötet avslutas.

Sekreterare
Inger Andersson

Protokolljusterare
Arnold Thunström och Ethel Perälä


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050422