Projekttitel: Ljustorps Tingslags (Ljustorp/Hässjö/Tynderö socknar) Domböcker på Internet

 

Deltagare

Initiativtagare:
Gunnar Berglund i Mjölsätt , bo.gunnar.berglund@gmail.com
Olof Ulander i Tuna, olof@ulander.com
Övriga deltagare:
Ingemar Sundkvist 2011-2012
Märta Rönngren 2011-2012
Jörgen Blästa i Njurunda 2011-
Joakim Wiklander i Tyresö 2012-
Ulf Lögdahl i Vallby 2015-
Anmäl dig som deltagare i projektet till någon av initiativtagarna !!
 
 
Projektets syfte
Bakgrund
En av initiativtagarna till projektet (Gunnar Berglund) har under flera år använt Ljustorp/Hässjö/Tynderös domböcker som en källa till forskning om Edsta och Mjölsätts historia och då förstått att de borde kunna ge även andra intresserade av Ljustorps/Hässjö/Tynderös historia mycket värdefull information. För att förenkla tillgängligheten till domböckerna behövs dock verktyg och mycket arbete - faktiskt så mycket arbete att det behövs många deltagare för att fullt ut ro projektet i land.
 
 
Syfte/mål
Övergripande Att öka kunskapen om Ljustorp/Hässjö/Tynderös domböcker som ett värdefullt instrument för att studera och förstå LjustorpLjustorp/Hässjö/Tynderös historia.
 
Delmål
 
1. Digital fotografering av domböckerna för Ljustorps Tingslag (Ljustorp, Hässjö och Tynderö socknar) 1600-1900.
2. Lagring av fotografierna på Internet samt utveckling av verktyg för att söka i de fotograferade domböckerna.
3. Spridning av kunskap för läsning av gamla handskrivna texter (paleografi).
4. Indexering av domböckernas innehåll för år, personnamn, orter och lagfarter.
5. Transkribering av dombokstexterna.
 
 
Genomförande
 
De olika delmålen kan i viss utsträckning genomföras parallellt men det är viktigt att basinformationen, d.v.s. fotograferingen av dom böckernas innehåll och deras lagring på Internet, prioriteras till att börja med. Man kan hitta de volymer av domböckerna som behövs dels på Landsarkivet i Härnösand och dels på Riksarkivet i Stockholm. En förteckning över var man kan hitta de olika årgångarna och deras volymnummer kan man hitta i denna applikation under 'Källor'. Själva fotograferingen kan göras med en 'vanlig' digital kamera och de stativ som tillhandahålls i arkivens forskarsal. Blixt får inte användas och ett fotograferingstillstånd måste begäras i forskarsalens reception.
 
För utveckling av ett sökverktyg och lagring och presentation av fotografierna så har projektet f.n. viss tillgång till Ljustorps hembygdsförenings webplats.
 
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i de fotograferade dombokssidorna så måste man lära sig att läsa gamla handskrivna texter. Det är inte lätt - men det går! Det finns självstudiekurser på CD skivor och det kommer att finnas transkriptioner som facit att lära sig av. Skulle intresse finnas kan vi anordna en studiecirkel. Gunnar Berglund håller i denna del av projektet.
 
Indexering av domböckerna med avseende på år är ett första steg för att få sökingång. Nästa steg, som påbörjats, är att indexera med avseende på personnamn och ortnamn samt en kort beskrivning av rättsfallens typ. Detta steg är ett grannlaga arbete som förutsätter att alla fotograferade dombokssidor 'skummas' i jakt på dessa namn. Det förutsätter kunskaper i läsning av handskrifter. Gunnar Berglund har påbörjat arbetet, men arbetsinsatsen är så omfattande att fler deltagare kommer att behövas.
 
Transkribering av alla dombokstexter kommer antagligen aldrig att bli klar - så omfattande är den. Vi inbjuder alla intresserade domboksnördar att bidra till detta. Det förutsätter goda kunskaper i i läsning av gamla handskrifter. Resultat kan levereras till projektets huvudansvariga - Olof Ulander och/eller Gunnar Berglund.
 
 
Tidplan

Fotografering har visat sig ta ungefär 1 dag för 10 årgångar av Ljustorps dombok för början av 1700-talet. Volymen på 1600-talet är betydligt mindre men å andra sidan är mitten och senare delen av 1700-talet mycket omfattande och det gäller även för 1800-talet. Det är svårt att uppskatta tidsåtgång och kalendertid men 1600-1845 kan möjligen vara klara under 2012.
Huvudansvariga: Gunnar Berglund och Olof Ulander

Utveckling av ett preliminärt verktyg för lagring och presentation av fotografierna på Internet är klart. Det kommer att vidareutvecklas allteftersom nya behov uppstår. Huvudansvarig: Olof Ulander
 
Spridning av kunskap för läsning av gamla handskrivna texter kan göras i form av studiecirkel om tillräckligt intresse finns eller som självstudier med självstudiematerial i form av CD för Paleografi samt färdiga transkriptioner ur domboken som övningar/facit. Detta anordnas under 2011. Huvudansvarig: Gunnar Berglund
 
Indexering av domböckerna för år bör vara klar i och med release av preliminärt verktyg för lagring och presentation av fotografierna. Då det gäller index för personer, orter och lagfarter så visar erfarenhet att det tar närmare 20 timmar att skapa dessa index för en årgång (i början av 1700-talet) av domboken för en person med 'viss erfarenhet' av läsning av handskrivna texter. Det behövs många personer för att skapa index för 300 år av Ljustorps dombok om det inte ska ta alltför många år att bli klar. Vi gör ingen kalkyl för detta just nu, men det kommer att 'ta tid'. Huvudansvarig: Gunnar Berglund
 
Då det gäller transkribering av hela innehållet av Ljustorps dombok så ska vi vara realistiska och 'ta det så långt vi orkar' med koncentration på de mål i domboken som intresserar oss mest som hembygdsforskare. Detta är en livstids uppgift för den som så vill… Ansvariga: Alla hembygdsforskare
 
 
Förutsättningar
 
Projektet drivs på frivillig basis i huvudsak utan någon ekonomisk ersättning för utfört arbete eller annan ekonomisk vinning. Resultat ska vara tillgängliga på Internet. Kostnad för lagring av informationen på Internet delas av projektdeltagarna efter 'intresse och förmåga'.
Från 2014 finns dock en 'betaltjänst' där man kan beställa fotografier, transkriberingar och Excel-index. Behållningen av dessa tjänster går till att finansiera lagring av informationen på Internet.
 
 
Projektstatus
 
Per 1/6 2015

- Index för bouppteckningar för åren 1888-1924 är registrerade av Ulf Lögdahl och utlagda under meny 'Sök Bouppteckning'.
Indexen pekar ut var man kan hitta orginaldokumenten ( Landsarkivet i Härnösand eller ArkivDigital) men de visas inte i denna version.
- Index för 1751 -1780 är registrerade men inte utlagda på Internet.

Per 24/1 2014

- Originaldokumenten i domböckerna för Ljustorps Häradsrätt för åren 1609-1750 är fotograferade och utlagda på Internet i denna applikation..
- Sökbart index för årtal finns för samtliga utlagda årgångar.
- Sökbara idex för personnamn och orter finns för samtliga utlagda årgångar.
- Domböcker för åren 1751-1831 är fotograferade men inte utlagda på Internet.
- Index för 1751 -1766 är registrerade men inte utlagda på Internet.
- En ny tjänst för högupplösta fotografier av dombokssidor, transkriberingar och index i excel-format finns.
- Flera nya transkriberingar har tillkommit. Se förteckning 'Översikt transkriberingar' i denna applikation.

Per 26/11 2012
- Originaldokumenten i domböckerna för Ljustorps Häradsrätt för åren 1609-1736 är fotograferade och utlagda på Internet i denna applikation..
- Sökbart index för årtal finns för samtliga utlagda årgångar.
- Sökbara idex för personnamn och orter finns för åren 1650-1736.
- Transkriberingar finns enligt förteckning 'Översikt transkriberingar' i denna applikation.
- Utvalda och sammanfattade rättsfall finns enligt förteckning 'Utvalda rättsfall' i denna applikation.
- Källhänvisningar finns enligt förteckning 'Källor' i denna applikation samt för varje årgång i årgångsförteckningen.
- Dombokshistoria, Projektbeskrivning, Transkriberingsregler m.m. finns nedteckande.

Per 13/3 2011
- Årgångarna 1609 - 1736 av Ljustorps Tingslags dombok som finns som original på landsarkivet i Härnösand är fotograferade.
- Person , ort och lagfartsindex är skapade för åren 1698-1707 och utlagda på hemsidan tillsammans med bilder på originalsidorna.
- Ytterligare några år 1708, 1709, 1721 och 1723 är utlagda på hemsidan för studier.
- Viss transkribering har på börjats.
- Programverktyg för underhåll av index har utvecklats av Gunnar Berglund.

Per 12/2 2011
- Ett första fungerande web-verktyg för lagring, sökning och presentation är utvecklat av Olof Ulander.
- Årgångarna 1698 - 1721 av Ljustorps Tingslags dombok är fotograferade.
- Årgång 1699 VT är modifierad för web-visning och upplagd och länkad för årgångssökning.
- Person , ort och lagfartsindex är skapade för åren 1698-1704. Dessa index är ännu inte länkade i sökverktyget.