Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Öppom

By namn.
Öppom I skriven form, möter vi första gången i skattlängden från 1535 och där stavades det Oppijm. Ordets förled betyder upp eller opp och namnet tolkas - " den högt liggande trakten eller bygden". De tre verksamma bönderna hette Lars Olsson (33 mål), Tomas och Sven (33½ mål). 8 år senare är Lasse Olsson med 46 mål ensam i Öppom och efter ytterligare några år utses han till tolvman vid tinget. Älvsborgs lösen 1571
Vid Älvsborgs lösen 1571 är fortfarande Lars Olsson ensam bonde i byn. Hans beskattningsbara tillgångar är följande: ½ lispund koppar, 5 kor, 1 årsstut, 1 årskviga, 4 får, 1 svin, 1 sto, tillsamans värderade till 67 mark 4 öre.
Älvsborgs lösen 1613
Redovisar 3 bönder - Lars Unesson (27½ mål), Oluff Larsson(47 ½ mål) och Per Kielsson (21 mål) noteras som utfattig och förlamad och äger inget mer än en ko. Hustrun går och tigger sin föda. Krigets extraskatter slog hårt mot dem som med möda klarade av de grundläggande skatterna.
1782 delades skogen
1782 delades skogen upp mellan de 6 bönderna i byn. Normalt gick skogsskiftena från byn till Indal. Men här gjorde man tvärskiften för marken mellan Bur- och Fäbodtjärnarna. Anledningen berodde på att varje skogsägare skulle få lika mycket berg, myrar och produktiv skogsmark. Med tvärskiften kunde man lättare skapa rättvisa mellan skogsägarna. Vid lantmäterierna var man ytterst noggranna med värderingar av marken, eftersom byborna kunde protestera mot framlagda förslag. De hade ett slags vetorätt! När alla delägarna i byn var överens kunde lantmäteriet genomföras. På gränsen mot Mellbergs by återfinner vi Fiskhusberget, som sträcker sig ner mot en liten bäck, som borde vara lämplig plats för fiskens lekar under hösten. Troligen hade byborna gillrat fångstanordningar - fiskhus - i bäcken under lekperioderna, som givit berget detta namn. Samma år delades även åker- och ängsmarkerna upp i större sammanhängande ägor, för att underlätta åkerbruket. Det intressanta med kartan är alla öppna diken som är inritade. På den tiden propagerade man ivrigt för en ökad dränering av åkern, som skulle ge bättre skördar.
Laga skifte 1845
Förrättades med de 6 bönderna i byn. Efter Skinnfällbäcken från Burtjärn hade man börjat bryta upp ny odlingsmark, som kartan kan berätta om. De små åkerstyckena är uppmätta, värderade och inritade på kartan. Dessa nyodlingar befolkades några år senare av torpare. När bönder och drängar i sitt anletes svett bröt upp denna mark, döptes många tegar med passande namn. Här följer några exempel: Tjälahotet, Uselheta, Blomstergärdan, Härligheten, Flottpanna och Aftonbladet.

Läs om skogsbyn Glupen.

Läs och lyssna på berättelse om Bygdegårdens tillblivelse.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20130131