Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Mjölsatt

Mjölsätt

Historien om ett bynamn i Ljustorp

Ljustorps Hembygdsförening

Den här historien börjar i Tuna* by. Förutsättningen är att Tuna slätten vid Ljustorpsån antagligen är en av de bästa, och därmed också en av de tidigaste, ställena för uppodling i denna del av Ljustorps dalgång. En resurs som dock saknas i Tuna är tillgång på vattenfall för att driva enkla (skvalt-) kvarnar att mala spannmålen. Kvarnar började byggas omkring 1200-talet. Det närmaste lämpliga vattenfallet finns i Edsta som antagligen uppodlades och fick bosättning senare än Tuna eftersom förutsättningarna för uppodling där inte är lika goda som i Tuna. Vi kan alltså gissa att bönderna i Tuna mycket tidigt använde Edstabäcken som kvarnställe. Denna gissning får också stöd av tingsrättsprotokoll från 1727 (vårtinget sid 150a) där det framgår att bönder i Tuna fortfarande, och sedan lång tid tillbaka, äger kvarnrättigheterna i Edstabäcken trots att Edsta by nu är etablerad och bebodd av 4 hemman.
Var maler då bönderna i Edsta sin säd? I ett protokoll från Ljustorps Ting av år 1751 får vi veta att bonden Christoffer Christoffersson på Edsta hemmanet nummer 4 har en kvarn i Mjölsätt som då är utjord eller utgods till Edsta hemmanet nummer 4. Det vatten som drev den kvarnen var förmodligen Bjässbäcken där man än idag kan se en stor grop på övre sidan av landsvägen som möjligen kan ha använts som kvarndamm.

Slutsatsen blir att 'Mjöl' i Mjölsätt kan härledas av kvarnen som en gång funnits där och som, i sin tur, troligen är ett historiskt resultat av Tunaböndernas användning och inmutning av Edstabäcken som sin kvarnå. 'Sätt' i Mjölsätt kommer från 'säter', d.v.s. ett ställe där bönder förr i tiden höll sina kreatur på sommarbete.

* Tuna = Inhägnat område, första gård, centralfunktion, namnet bildat under äldre järnålder (500 f Kr-500 e Kr), spritt under yngre järnålder (500-1000 e Kr ).

1. Bjässbäcken, 2. Edstabäcken eller tidigare Kvarnån.
Läs mer om kvarnarna i Edstabäcken här.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Berglund&Ulander

Uppdaterad 20111102