Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Lagfors

Kristina Edéns torp

Ljustorps Hembygdsförening
Torpet nås via vägen vid änden av Lagforsdammen.
Enligt nedanstående köpekontrakt var det Kristina Eden som avstyckade torpet och har därför här fått ge namn till det. Vilka byggnader som då fanns har inte undersökts men i texten nedan ("Svensk bebyggelse" 1949) anges att bostadsbyggnaden uppfördes 1905. Om det är riktigt måste Teodor Edén ha bott i 6 knutars byggnaden nedan fram till dess han flyttade till Tuna by och köpte sig en gård där 1904. Torpet har sedan dess bytt fastighetsbeteckning och troligen omformats.
I kontraktet omtalas Bergens gård som bostad för Kristina. Huset vid den gamla bygatan som Kristina bodde i antas därför vara Bergens gård.

Ljustorps socken Lagfors 3:8
Ur lagfartsprotokollet den 24 februari 1898, § 47.

Köpeafhandling.
Härmed upplåter och försäljer jag Kristina Eden till min son Israel Teodor Eden och hans hustru Anna Brita Eden ett torp på everldelig tid med derå uppförda åbyggnader dfsöndradt från \\ mål under N= 3 i Lagfors för en oss emellan ofverenskommen köpesumma af femtonhundra 1500 kronor, sm betalas af köparen den 1 nu instundande Oktober detta år.
Torpet får denna dag tillträdas med rättigheter och skyldigheter te i- ofverensstammelse med kontraktet af den 6:e Februari 1883,. och har torpet enligt samma kontrakt följande gränsor:
å dess vestra sida emot byns fägata, å norra sidan emot grannarne Daniel Thunborgs och Nils Erik Löfstedts samfällda skogskifte hvilket nu eges af Sunds Aktiebolag och Eric'Petter Lögdahl, å östra sidan emot Sunds Aktiebolags enskilda skogskifte till å skifteskartan upptagne egofiguren N° 1145 möter, derifrån går skillnaden i rak sträckning öfver egofiguren N§ 1140 till sistnämnde egofigurs vestra hörn, hvarefter skillnaden följer egofiguren N= 1138 efter dess norra och vestra sida till byns fägata möter. Med torpet å±följa:.'för öfrigt Nyslåttern och udden norr om Breängsån för everldelig tid hvaremot jag Säljare förbehåller mig för min återstående lifstid att fritt bruka och begagna- den östra del af torpet som nu benämnes Bergens gården. En häst lemnas 'köparne som härjemte får blifva deras egendom emot det att jag erhåller nödiga skjutsar för behof och de körslor som kan behöfvas för mig, för. brukning och bergning af förenämda gärdan. Sålunda vara öfverénskommet och köpslutadt erkännes.
Ljustorp och Lagfors den 6 Maj 1896.

Text och bild från "Svensk bebyggelse" 1949.
Torpbostaden som den såg ut 2009.
Den tidigare 6 knutars torparbostaden i vanlig Ljustorpsstil.
En för torp rejält tilltagen ladugård som 2009 håller på att falla samman. Förutom dessa byggnader finns ytterligare 3-4 st.
Åkermarken brukas ännu 2009.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20111206.