Första sidan  

Ljustorps bönder satsar för framtiden

Ljustorps Hembygdsförening

Under 2018 har familjerna Söderlund i Björkom och Eriksson i Rogsta påbörjat stora investeringar för att säkra framtiden för sina jorbruksföretag. Under fjärde kvartalet har stora byggnadsskelett börjat ta form och visat att det blir förändringar, som ändrar landskapsbilden för oss alla.

Även om byggena startar tämligen parallellt med det gemensamma målet att utveckla resp jordbruksföretag är det helt olika strategier som ligger bakom de olika byggena.

Byggherren i Björkom, Eskil Söderlund, berättar att man idag har 150 till 180 djur och att man säljer sina tjurkalvar. Man vill inte expandera utan snarare optimera verksamheten. Den nya byggnaden skall ge möjlighet att själva föda upp 80 till 90 kalvar. Det kompenserar för att man sänker antalet mjölkkor till ca 70, så att men kan skaffa sig en mjölkningsrobot och minska arbetsinsatsen. Totalt blir det ändå en ökning till 150-200 djur. John Eriksson, en av de tre delägarna, leder arbetet på Erikssons nya ladugård vilket sker helt i egen regi. Man vill skapa en modern ladugård med möjlighet för tillväxt. I en första omgång dimen-sioneras ladugården för 130 frigående kor och kalvar, servade av två mjölkrobotar.
Ungdjuren får sedan växa till sig i den gamla ladugården. Mark har reserverats för att kunna förlänga ladugården och installera ytterligare två mjölkrobotar.

Eskils bygge består av tre längsgående utrymmen för foder och utfodring samt halmbeströdda ytor för övrigt, där djuren rör sig fritt. De 20 meter breda kortsidorna skall hållas stängda, för att vinden längs dalen inte skall bli för besvärande för djuren. Ut mot dalen skall det vara öppet så när djuren äter frukost kan de titta över dalen där undertecknad sitter och gör sammaledes. Utrymmena är dimensionerade för att servas och rengöras med traktor.

Eskil har valt att lägga ut hela jobbet på BEKAB som vid besökstillfället hade 5 man på plats för att försöka få på taket innan snön kom.

Erikssons bygge har en stomme av stål som man köpt färdigmonterad på plats. John hade vid besökstillfället hjälp av två man i arbetet med att montera de 858 st 7,2 meter långa takreglarna. Att hinna få taket färdigt med plast, plåt och isolering, innan snön kom, vågade John inte hoppas på. John berättade att veckan därpå skulle betongelementen till väggarna komma.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20181205

Ändrad 20190112