Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Visitation i Ljustorps församling 2008

Med ungefär 5 års intervall skall kyrkan ha en visitation av verksamheten i de olika församlingarna. Den senaste visitationen hölls dock för 10 år sedan av biskopen. Med den nuvarande biskopen Tony Guldbrandsén arbetar man med ett visitationsbesök av biskopen vart tionde år och ett vistitationsbesök av kontraktsprosten vart tionde år dvs ett visitationsbesök i varje församling vart femte år.
Visitationen inleddes redan i september genom en revision av Hässjö pastorats bokföring. Genomgången av pastoratetss verksamhet är omfattande och tar med avslutande gudstjänst 4 dagar. Den här eftermiddagen var det träff med Ljustorps församlings styrande organ, kyrkorådet, representanter för samverkande föreningar i samhället och några inbjudna församlingsmedlemmar.

Kyrkorådet valde att presentera sig med en sång, där var och en av de ordinarie ledamöterna fick sin egen vers. Det blev en glad inledning på mötet, tack vare de trevliga texterna författade av Majny Nilsson. Från vänster i bilden Björn Andersson, Majny Nilsson, Gunnar Höglund, lite bakom skymtar komminister Tord Hägglund, Pär Malmsberg, Harriet Sällström, Inger Andersson, Freja Tjärnberg, Lars-Göran Frölander, Yvonne Nilsson och vid pianot Agneta Granlöf.

Den inspekterande kontraktsprosten Anna-Maria Larsson flankerades av biskopens administrativa stöd, notarie Lena Hasselborg, som förde anteckningarna och pastoratets kyrkoherde Peter Persman.
Mötet startade efter presentationer av de närvarande med kaffe. Med på mötet var förutom kyrkans representanter, kyrkorådets medlemmar och ersättare, representanter för Idrottsföreningen, Sockenföreningen, Bygdegårdsföreningen och särskilt inbjudna från lokalsamhället.
Sockenföreningens ordförande Lena Liljemark berättade om det arbete som görs inom föreningen och tillsammans med övrig föreningsverksamhet i Ljustorp för bygdens utveckling.
Tina Tjärnberg-Forslund är ordförande i Idrottsföreningen och berättade om dess omfattande verksamhet och det samarbete som föreningen har med kyrkan. Efter Tina berättade Björn Andersson, ordförande i Bygdegårdsföreningen om sin verksamhet. Ytterligare en förening som samarbete med kyrkan kom upp i diskussionen och det är Hembygdsföreningen. Olof Ulander berättade något om dess verksamhet. Genomgående för alla verksamheter är samverkan med flera av de andra föreningarna och kyrkan.
Den bild som målades upp för den visiterande kontraktsprosten var ett lokalsamhälle med ett levande och vittförgrenat socialt liv, där kyrkan fanns med på många områden. Peter Persman kunde berätta att den genomsnittliga besöksstatistiken vid gudstjänsterna var hög, i förhållande till folkmängden,vilket berodde på stor uppslutning kring viktiga högtider.
Kyrkorådets ordförande Freja Tjärnberg framförde flera gånger att hon uppfattade kyrkorådets roll som lite oklar. Någon diskussion kring detta uppstod inte.

En av de församlingsmedlemmar som var särskilt inbjuden var Elsy Lindström, här tillsammans med suppleanterna i kyrkorådet Karin Höglund och Ulla-Britt Ulander.
Visitationen avslutades med kort andakt, varefter deltagarna bjöds på middag. Under hela mötet var stämningen hög med många glada skratt, men måltiden blev kort då visitationen skulle vidare till ett kvällspass i Hässjö kyrka.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 200801028